Notice of Nondiscrimination

 

Family Dentistry complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Gastroenterology Associates of Rochester, LLP does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
 
Family Dentistry:
 
Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
Qualified sign language interpreters
Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
Qualified interpreters
Information written in other languages
 
If you need these services, contact our Civil Rights Coordinator, Augustine W Paik
 
If you believe that Family Dentistry has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance in person or by mail, fax, or email with:
 
Augustine W Paik, Civil Rights Coordinator
121 Congressional Ln Ste 304
Rockville, MD 20852-1542
(301) 231-5858/(301) 231-6171 fax
[email protected]
 
If you need help filing a grievance, Augustine W Paik , Civil Rights Coordinator is available to help you.
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
 
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-301-231-5858 (TTY:1-301-231-5858)。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858)번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-301-231-5858 (ATS : 1-301-231-5858).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-301-231-5858 (телетайп: 1-301-231-5858).

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-301-231-5858 (መስማት ለተሳናቸው: 1-301-231-5858).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-xxxx-xxx-xxx) رقم .(301-231-5858-1 :والبكم الصم ھ

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858)

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-301-231-5858) رقم .(1-301-231-5858 :والبكم الصم ھ

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858).

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-301-231-5858 (TTY:1-301-231-5858), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-301-231-5858
(TTY: 1-301-231-5858). AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-
301-231-5858 (TTY: 1-301-231-5858).

 

  • 1
    Augustine W. Paik, DDS

    Augustine W. Paik, DDS will have a short bio with brief information on their background. Please check back soon or view the link below for more information.